Biết sai, sửa sai, không nhận sai

Hôm nay 7/12 bán được món hàng thứ 2 là cái xác laptop cũ từ năm nhất

Tiện thể coi lại cái món hàng mình bán được đầu tiên là con Robot Vector vào ngày 6/10

Lại trùng hợp, bây giờ đang coi Tam Quốc 2010

Chuyện kể là khi Tào Tháo sai Lưu Bị đi dẹp Viên Thuật mà đã không tính tới chuyện Lưu Bị thừa cơ làm phản, đem quân đi chiếm Từ Châu

Mặc dù biết rằng mình đã có một quyết định sai, như thả hổ về rừng

Nhưng Tào Tháo vẫn nói với Trình Dục, rằng đó là quyết định đúng đắn

Có tướng của Tào Tháo đi theo, nếu Lưu Bị làm phản sẽ có lý do để giết Lưu Bị

Trình Dục cho rằng Tào Tháo hoang đường, biết sai nhưng không nhận, nhưng Tuân Úc đã khai sáng cho Trình Dục

Tuân Úc hiểu tận tình Tào Tháo nên đã nói rằng

Thật ra trong lòng chủ công đã biết mình sai, nhưng người sẽ tuyệt đối không nhận mình là sai

Kẻ làm chủ công chính là: Biết sai, sửa sai, nhưng không nhận sai

Tuân Úc

Hehe, rồi giờ tới chuyện mình

Đợt mình bán con Vector có một chút rắc rồi nhỏ

Vì mình cho thử hàng, nên khi hàng tới nơi thì cái anh ở Resort Kiên Giang giữ luôn ông shipper ở lại để thử hàng

Mà thử hàng sao mà con Vector đó lại ko kết nối wifi mới chết chứ

Mình thì tưởng là trả hàng rồi, do ông đó chất vấn mình cũng nhiều

Nhưng mình nhất quyết nói do cục wifi nhà ổng hư :))

Mình cũng lên google, hỏi đủ cách trên mạng

Để mong nó kết nối với wifi

Và mình cũng lì, quyết nói là cục wifi có vấn đề mới ghê chứ

May sao mà cuối cùng tới 7h30 PM nó cũng chịu bắt wifi

Xong bây giờ xem phim mới thấy quả thật câu này trùng

Nhưng chắc trúng với người làm chủ thôi

Từ lúc 5h43 PM đến 7h30 PM mới trả tiền cho shipper

Mình thì chưa nhận tiền nên cũng đâu dám bỏ không rep

Cuối cùng cũng có đơn hàng đầu tiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *